Champaknagar Mandi Market Commodities Prices Last Updated : 2023-08-01

Variety Average Price High -Low Price Date Prev Average Price Prev High -Low Prev Price Date Unit
Bhindi(Ladies Finger)
Bhindi 5,500.00 6,000.00 - 5,000.00 2023-07-12 5,500.00 6,000.00 - 5,000.00 2023-07-12 INR/Quintal
Bitter gourd
Bitter Gourd 5,500.00 6,000.00 - 5,000.00 2023-06-06 5,500.00 6,000.00 - 5,000.00 2023-06-06 INR/Quintal
Brinjal
Round/Long 2,500.00 3,000.00 - 2,000.00 2023-08-01 2,500.00 3,000.00 - 2,000.00 2023-08-01 INR/Quintal
Cabbage
Cabbage 800.00 1,000.00 - 600.00 2023-03-24 900.00 1,200.00 - 800.00 2023-03-23 INR/Quintal
Carrot
Carrot 3,500.00 4,000.00 - 3,000.00 2023-04-24 3,500.00 4,000.00 - 3,000.00 2023-04-24 INR/Quintal
Cauliflower
Cauliflower 4,600.00 5,000.00 - 4,400.00 2022-12-07 4,600.00 5,000.00 - 4,400.00 2022-12-07 INR/Quintal
Local 5,500.00 6,000.00 - 5,000.00 2023-03-24 5,500.00 6,000.00 - 5,000.00 2023-03-24 INR/Quintal
Colacasia
Colacasia 3,800.00 4,000.00 - 3,500.00 2022-12-16 3,800.00 4,000.00 - 3,500.00 2022-12-16 INR/Quintal
Cowpea(Veg)
Cowpea (Veg) 5,000.00 6,000.00 - 4,000.00 2023-08-01 5,000.00 6,000.00 - 4,000.00 2023-08-01 INR/Quintal
Cucumbar(Kheera)
Cucumbar 4,500.00 5,000.00 - 4,000.00 2023-05-29 4,500.00 5,000.00 - 4,000.00 2023-05-29 INR/Quintal
Fish
Katla(Big) 27,000.00 28,000.00 - 26,000.00 2023-06-05 27,000.00 28,000.00 - 26,000.00 2023-06-05 INR/Quintal
Rahu(Andhra) 16,500.00 17,000.00 - 16,000.00 2023-06-05 16,500.00 17,000.00 - 16,000.00 2023-06-05 INR/Quintal
Green Chilli
Green Chilly 11,000.00 12,000.00 - 10,000.00 2023-08-01 11,000.00 12,000.00 - 10,000.00 2023-08-01 INR/Quintal
Green Peas
Green Peas 4,500.00 5,000.00 - 4,000.00 2023-03-10 4,500.00 5,000.00 - 4,000.00 2023-03-10 INR/Quintal
Indian Beans (Seam)
Indian Beans (Seam) 3,800.00 4,000.00 - 3,500.00 2023-03-10 3,800.00 4,000.00 - 3,500.00 2023-03-10 INR/Quintal
Kartali (Kantola)
Kartali (Kantola) 4,500.00 5,000.00 - 4,000.00 2023-08-01 4,500.00 5,000.00 - 4,000.00 2023-08-01 INR/Quintal
Onion
Nasik 2,800.00 3,000.00 - 2,500.00 2023-06-05 2,800.00 3,000.00 - 2,500.00 2023-06-05 INR/Quintal
Papaya (Raw)
Other 1,600.00 2,000.00 - 1,400.00 2022-11-14 1,600.00 2,000.00 - 1,400.00 2022-11-14 INR/Quintal
Papaya (Raw) 1,000.00 1,400.00 - 800.00 2023-06-05 1,000.00 1,400.00 - 800.00 2023-06-05 INR/Quintal
Pointed gourd (Parval)
Pointed gourd (Parval) 5,500.00 6,000.00 - 5,000.00 2023-06-14 5,500.00 6,000.00 - 5,000.00 2023-06-14 INR/Quintal
Potato
Jalander 2,200.00 2,500.00 - 2,000.00 2023-08-01 2,200.00 2,500.00 - 2,000.00 2023-08-01 INR/Quintal
Local 1,800.00 2,000.00 - 1,700.00 2023-05-20 1,800.00 2,000.00 - 1,700.00 2023-05-20 INR/Quintal
Pumpkin
Other 2,200.00 2,500.00 - 2,000.00 2023-06-05 2,200.00 2,500.00 - 2,000.00 2023-06-05 INR/Quintal
Rice
Masuri 3,800.00 4,200.00 - 3,500.00 2023-06-05 3,800.00 4,200.00 - 3,500.00 2023-06-05 INR/Quintal
Ridgeguard(Tori)
Ridgeguard(Tori) 4,500.00 5,000.00 - 4,000.00 2023-08-01 4,500.00 5,000.00 - 4,000.00 2023-08-01 INR/Quintal
Sweet Potato
Sweet Potato 3,500.00 4,000.00 - 3,000.00 2023-05-08 3,500.00 4,000.00 - 3,000.00 2023-05-08 INR/Quintal
Sweet Pumpkin
Sweet Pumpkin 2,200.00 2,500.00 - 2,000.00 2023-05-29 2,200.00 2,500.00 - 2,000.00 2023-05-29 INR/Quintal
Tomato
Hybrid 3,500.00 4,000.00 - 3,000.00 2023-06-05 3,500.00 4,000.00 - 3,000.00 2023-06-05 INR/Quintal
Local 1,000.00 1,500.00 - 800.00 2023-03-24 1,000.00 1,500.00 - 800.00 2023-03-24 INR/Quintal